Боянська громада
Чернівецький район Чернівецька область

ПОЛОЖЕННЯ

Додаток 1

 

Затверджено

рішенням 11сесії  сільської ради

від 10.09.2021 року

№ 5-11/21

 

ПОЛОЖЕННЯ

«Про відділ соціального захисту населення Боянської сільської ради»

 

1. Загальні положення.

      1.1.Відділ соціального захисту населення Боянської сільсько ради (надалі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого апарату Боянської сільсько ради, утворюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові.

      1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказами Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями сільського голови, рішеннями сесій ради та виконавчого комітету, а також Положенням про відділ.

      1.3.Працівники відділу є посадовими особами та службовцями органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджується сільською радою

 

2. Основні завдання та функції Відділу

      2.1 Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення, організації надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

      2.2 Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, програм та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.

     2.3 Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканців громади.

     2.4 Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його відання.

      2.5 Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту бюджету громади.

      2.6 Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки населення громади (прийому документів для призначення і виплати  соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, інших грошових соціальних виплат), в тому числі у співпраці з центром надання адміністративних послуг.

      2.7 Організовує здійснення відповідно до законодавства соціальної роботи в громаді, в тому числі виявлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

      2.8 Здійснює моніторинг, контроль та оцінювання якості надання соціальних послуг, інформує населення про соціальні послуги.

      2.9 Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

      2.10 Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації.

      2.11 Здійснює консультування мешканців територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його відання.

      2.12 Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення спрямовану на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту.

      2.13 Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до законодавства України.

 

3. Права та обов’язки.

      3.1. Вносити пропозиції з питань удосконалення роботи відділу.

      3.2. За дорученням голови сільської ради брати участь у засіданнях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу.

      3.3. Своєчасно та належним чином виконувати покладені на Відділ завдання і функції.

      3.4. Дотримуватись вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на Відділ.

      3.5. Надавати достовірну звітність та інформацію з питань, що належать до компетенції Відділу.

      3.6. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

4. Керівництво.

      4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади сільським  головою.

      4.2. Начальник Відділу відповідно до функціональних обов’язків здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

      4.3. Розробляє посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

      4.4. Надає пропозиції сільському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.

      4.5. Звітує про роботу Відділу перед сільським  головою Боянської сільської ради не менше одного разу на рік. 

      4.6. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать до компетенції Відділу, розробляє проекти відповідних рішень виконавчого комітету та  сільської ради;

      4.7. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

      4.8. Організовує та проводить консультації, технічні навчання та семінари із спеціалістами Відділу з метою підвищення професійних знань, вмінь та навичок та вжиття відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги від громадян.

      4.9. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

      4.10. На період відсутності начальника Відділу (відпустка, відрядження, хвороба, тощо) його обов’язки виконує посадова особа, визначена сільським головою.

 

5. Організація роботи.

      5.1. Відділ здійснює свою діяльність в межах, визначених цим Положенням та посадовими інструкціями, зміни і доповнення до цього Положення вносяться сільською  радою.

      5.2. Діловодство у Відділі ведеться згідно з номенклатурою справ виконавчого комітету сільської ради.

6. Взаємодія.

      6.1. Відділ, під час виконання покладених на нього функцій та завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Боянської сільскої  ради, органами місцевого самоврядування, управлінням соціального захисту населення Чернівецької районної державної адміністрації, суб’єктами надання соціальних послуг, управлінням Пенсійного фонду України, робочими органами Фонду соціального страхування України та органами державної служби зайнятості.

 

      7. Заключні положення

      7.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Боянської сілської ради у встановленому законом порядку.

      7.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням сесії Боянської сільської ради.

 

 

 

 

 Секретар сільської ради                                            Марія ГОСТЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора