Боянська громада
Чернівецький район Чернівецька область

ПОЛОЖЕННЯ

                                                                                                                          Додаток №1

до рішення 6 сесії сільської ради

VIII скликання

12-06/21 від 09.04.2021 року

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Боянської сільськоїради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Служба у справах дітей є структурним підрозділом Боянської сільської ради.

Служба у справах дітей (далі - Служба) утворена відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення сесії Боянської сільської ради  від 09.04.2021 року № 12-06/21

Утворення Служби є виключною компетенцією Боянської сільської ради.

Служба підконтрольна та підзвітна сільському голові та виконавчому комітету сільської ради.

Служба є окремо підрозділом виконавчого комітетом Боянської сільської ради, без статусу юридичної особи.                                                        

1.2. Служба утворюється з метою здійснення соціального захисту дітей, профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності в територіальній громаді, ведення питань опіки, піклування. 

1.3. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, Законом  України "Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Законом України "Про охорону дитинства", Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Законом України "Про попередження насильства в сім'ї" та іншими законами України, Сімейним кодексом України, наказами Міністерства  молоді та спорту, нормативно-правовими актами органів центральної виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями облдержадміністрації та  голови громади, прийнятими до вимог чинного законодавства за цим положенням.

1.4. Начальник служби у спавах дітей Боянської сільської ради,  який очолює Службу, є посадовою особою місцевого самоврядування, відповідно до цього положення має посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

         Основними завданнями Служби є:

2.1. Контроль за дотриманням законодавства у справах дітей.

2.2. Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.3. Профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності.

2..4. Подання пропозицій на розгляд виконавчого комітету Боянської сільської  ради  щодо встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

2.5. Організація та проведення рейдів спільно з оперуповноваженими Чернівецького  РУП ГУ НП в Чернівецькій області у (м.Новоселиця, віділення поліції №6) для вирішення проблем неповнолітніх, протидії втягненню їх у протиправну діяльність.    

2.6. Пропагування здорового способу життя серед дітей, попередження вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління та наркоманії.

  2.2.Функції служби:  

2.1. Організовує засідання Комісії з питань захисту прав дитини з метою координації зусиль відділів та спеціалістів апарату виконавчого комітету Боянської сільської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських організацій у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх, організації роботи щодо запобігання бездоглядності та вчинення неповнолітніми правопорушень.

2.2. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відділами та спеціалістами апарату виконавчого комітету Боянської сільської ради, заходи щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснює контроль за виконанням цих заходів. 

2.2. Готує проекти рішень виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини; участі одного з батьків у вихованні дитини; визначення місця проживання дитини. 

2.4. Забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та приймає рішення про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та перебували у різних формах тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які їх замінюють.

2.5. Вживає заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування.

2.6. Здійснює контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

2.7. Разом з відділом кримінальної поліції у справах дітей організовує і проводить рейди щодо запобігання дитячої бездоглядності та профілактики скоєння правопорушень.

2.8. Представляє у межах своєї компетенції права дитини в суді.        

2.9. Вживає заходи щодо захисту особистих, майнових та житлових прав дітей.         

2.10. Здійснює контроль за цільовим використанням аліментів.       

2.11.  Веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків.    

2.12. Організовує облік дітей дошкільного віку.

2.13. Здійснює моніторинг забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, які навчаються в комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками.

2.14. Здійснює контроль за виплатою одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення   18-річного віку.

3. МАЄ ПРАВО       

3.1. Готувати матеріали для розгляду на засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини.

3.2. Здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень Комісії. 

3.3. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції. 

3.4. Здійснювати  перевірки правовиховної роботи з дітьми у навчальних закладах громади.

3.5. Організовувати і проводити спільно з іншими структурними підрозділами сільської ради об’єднаної територіальної громади, оперуповноваженими Чернівецького РУП ГУ НП в Чернівецькій області у (м.Новоселиця, віділення поліції №6)   заходи щодо соціального захисту дітей, виявляти причини, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, організовувати профілактичні заходи (рейди).     

3.6. Перевіряти, у разі необхідності, умов роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

3.7. Подавати пропозиції для заслуховування на засіданнях Комісії про виконання опікунами своїх обов'язків. 

3.8. Готувати матеріали на засідання Комісії щодо розгляду сімейних конфліктів, регламентування побачення батьків з дитиною, якщо вони розлучені.

3.9. Виносити на розгляд комісії питання, що стосуються захисту прав та законних інтересів дітей, батьки яких не виконують свої батьківські обов'язки.

3.10. Вести профілактичний облік дітей, які схильні до вчинення правопорушень та інших категорій дітей, які підпадають взяттю на облік, проводити з ними відповідну роботу.

3.11. Перевіряти матеріально-побутові умови та сімейні обставини у кризових сім'ях; вести облік кризових сімей у яких виховуються діти. Проводити профілактичну роботу з ними.

3.12. Здійснювати контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу.

3.13. Щорічно отримувати звіти опікунів та піклувальників про виконання своїх обов'язків. 

3.14. Одержувати в установленому порядку від установ та організацій інформацію та документи, які необхідні Службі для виконання покладених на неї завдань.

4. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

         4.1. Службу очолює начальник служби, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади сільським головою.

         4.2. На посаду начальника Служби призначається особа з вищою освітою відповідного спрямування не нище ступення  магістра спеціаліста, який вільно володіє державною мовою,  має   стаж  роботи  на  службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи  на  посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми влсасності не менше двох років.

           4.3. Начальник Служби:

4.3.1. В своїй діяльності безпосередньо підпорядкований сільському голові  та заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.  

4.3.2. Здійснює керівництво Службою, забезпечує підготовку проектів рішень на розгляд  сесій Боянської сільської ради  та засідань виконавчого комітету.  

 4.3.6. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу,  а також покладених на  нього завдань окремими   рішеннями Боянської сільської ради, її   виконавчого   комітету,   розпорядженнями та дорученнями голови.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

5.1. Начальник служби у справах дітей Боянської сільської ради є посадовою особою місцевого самоврядування і несе відповідальність за недоліки в роботі та невиконання посадових обов'язків у порядку встановленому законодавством. Вони зобов'язані дотримуватись основних вимог та обмежень, відповідно до Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції". 

5.2. Начальник Служби несе персональну відповідальність за:

5.2.1. Виконання покладених на Службу завдань і здійснення ним своїх функціональних обов' язків відповідно до цього Положення.

5.2.2. Виконання   своїх посадових обов'язків, завдань, доручень та вимог з діловодства.

 5.2.4. Виконання рішень Боянської сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського  голови відповідно до компетенції Служби.

5.2.5. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Служби, стан діловодства, ведення особових справ дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обліку дітей.

5.2.6. Правильне оформлення проектів рішень  територіальної громади, виконавчого комітету, розпоряджень голови Боянської сільської ради  з питань компетенції Служби.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Структура Служби утримується за рахунок місцевого  бюджету.

6.2.Граничну чисельність Служби затверджує сесія Боянської сільської ради .

6.3.Штатний розпис Служби, витрати на її утримання затверджує  сільський голова.

 6.4. Служба веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства.  

 6.5. Ліквідація  та реорганізація Служби проводиться за рішенням Боянської сільської ради в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 Секретар сільської ради                                                           Марія ГОСТЮК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора