Боянська громада
Чернівецький район Чернівецька область

ПОЛОЖЕННЯ

Додаток 1

Затверджено

рішенням 11сесії  сільської ради 

від 10.09.2021 року

№ 6-11/21

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ   З ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

БОЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1.Загальні положення

      1.1.Відділ з земельних питань та комунальної власності (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Боянської сільської ради, утворюється радою, є підзвітним та підконтрольним раді, підпорядковується виконавчому комітету ради, голові ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.

      1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями ради та її виконкому, розпорядженнями сільського голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним положенням.

      1.3.Положення про відділ затверджується радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться також радою.

      1.4 Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням ради.

      1.5.Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів  ради.

      1.6.Відділ не є юридичною особою.

      1.7.Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються сільським головою.

 

2. Завдання  та повноваження

      2.1. Завданнями відділу є:

- забезпечення реалізації повноважень ради у галузі земельних відносин відповідно до законодавства України;

- участь у розробленні та виконанні місцевих програм з використання і охорони  земель населених пунктів територіальної громади.

- здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства;

- організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та  інших нормативних актів України;

- реалізація політики ради у сфері земельного законодавства на території ради, в межах визначених цим Положенням;

- забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель, які знаходяться у комунальній власності  ради;

 - участь у розробленні та виконанні сільських програм в галузі земельних відносин;

 - організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного Кодексу України та інших нормативно-правових актів України;

- реалізація повноважень ради у сфері приватизації, оренди комунального майна, управління майном комунальної власності відповідно до цього Положення;

      2.2. Повноваженнями відділу є:

      2.2.1. повноваження відділу у сфері земельних відносин:

- підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади;

 - здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

- підготовка і внесення на розгляд ради або виконавчого комітету рішень щодо погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

- підготовка і внесення на розгляд узгоджувальної комісії, питань з вирішення земельних спорів у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян та додержання громадянами правил добросусідства;

- визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;

- підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою та іншої документації із землеустрою;

- здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;

- надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;

-надання   інформації юридичним  особам  та  фізичним  особам, зацікавленим  у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об'єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.

- участь у роботі постійно діючої комісії ради з питань вибору земельних ділянок   для   розміщення    об'єктів   на   території   ради;

- участь у роботі постійно діючої комісії ради з добору  земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу;

- розгляд звернень та підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій для прийняття рішень  радою про отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження;

- підготовка пропозицій для прийняття рішень радою щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування, прийняття земельних ділянок у фонд ради;

- підготовка пропозицій для прийняття рішень радою щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади;

- організація  проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень радою по встановленню розмірів орендної плати;

- підготовка проектів договорів оренди землі;

- надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок;

- оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень радою;

- підготовка актів прийняття-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень радою про продовження строків оренди земельних ділянок за поданими зверненнями;

 - розробка нормативно-правових актів, та інших проектів рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що належать до компетенції відділу;

- здійснення контролю за виконанням рішень ради в тій частині, що стосується додержання строків  укладання договорів оренди землі;

- взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів;

- ведення реєстру інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні ділянки в оренду;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень радою про припинення права користування  земельними ділянками;

- здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

- у разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами;

- здійснення координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

- взаємодія з державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель, яка функціонує у громаді, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

- участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, договорів оренди, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку проектів письмових висновків чи зауважень до них;

- забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію;

- розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

- участь у розробці та виконанні сільських програм з використання і охорони земель громади;

- виконання доручень сільського голови;

- здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечує створення відповідної електронної бази даних;

 -  здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених рішенням  ради;

 - аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд ради та готує відповідні пропозиції;

 - здійснює підготовку матеріалів відповідно до сфери діяльності відділу та подає їх на розгляд постійних комісій та виконавчого комітету;

- організовує підготовку та прийняття регуляторних актів стосовно ставок земельного податку та орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку;

 - бере участь в роботі комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;

- здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів населених пунктів територіальної громади;

- забезпечує систематичне інформування населення територіальної громади про хід приватизації та надання в орендну земель, що належить до комунальної власності територіальної громади;

 - проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами;

- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

      2.2.2. повноваження відділу у сфері комунальної власності

- управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади;

- підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

- розглядає заяви про приватизацію майна, що перебуває у комунальній власності та подає свої пропозиції на розгляд профільної комісії ради;

- контролює надходження коштів, одержаних від приватизації комунального майна до місцевого бюджету;

- здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу комунального майна протягом зазначеного у договорі терміну дії таких умов, нараховує пеню, неустойку відповідно до законодавства;

- готує проекти договорів щодо проведення підготовки об'єктів до приватизації, проведення незалежної оцінки майна у процесі приватизації та його продажу;

- розробляє та подає на розгляд раді проекти положень про передавання в оренду майна комунальної власності та методики розрахунку орендної плати за його користування, типовий договір оренди;

- розробляє та подає на розгляд раді проекти рішень щодо передачі в користування майна комунальної власності;

- готує проекти договорів оренди майна комунальної власності. Здійснює контроль за виконанням орендарями умов договорів;

- здійснює контроль за надходженням орендної плати відповідно до договорів оренди;

- здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди організацій, установ, закладів, в тому числі використання комунального майна, повернення майна після закінчення договору оренди тощо;

- формує та подає на затвердження радою перелік суб'єктів (об'єктів) комунальної власності;

- формує реєстр майна комунальної власності на підставі результатів інвентаризацій поданих суб’єктами комунальної власності;

- розробляє та вносить пропозиції щодо ефективності використання майна комунальної власності;

- готує відповідні проекти рішень ради та її виконавчого комітету щодо передачі, відчуження, концесії, списання комунального майна та приймання об’єктів до комунальної власності відповідно до їх повноважень;

- надає консультаційну допомогу іншим підрозділам ради та виконавчого комітету з питань управління, приватизації, оренди майна комунальної власності;

- розглядає, за дорученням сільського голови, заяви, пропозиції і скарги громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, рішеннями ради, виконавчого комітету та розпорядженнями сільського голови.

 

3. Права відділу

      3.1. Правами відділу є:

- одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження документів при розгляді питань в галузі земельних відносин, а також   документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- брати участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель, проведення інвентаризації земель на території ради, розмежування земель державної та комунальної власності, визначення меж прибудинкових територій багатоповерхових будинків та інших програм пов’язаних із земельними ресурсами об’єднаної територіальної громади та інших нормативних актів, що розробляються з метою врегулювання земельних відносин в Україні;

- за дорученням керівництва ради представляти інтереси ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами ради та її виконавчих органів, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- брати участь у засіданнях сесій ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;

- залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.2.  Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами  та організаціями, об’єднаннями громадян.

 

4.Структура та організація діяльності відділу

      4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання своїх функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету ради, сесіях ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету ради;

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

      4.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

      4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

      4.5.Посадові інструкції працівників відділу затверджуються сільським головою.

      4.6. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

      4.7.Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

Секретар сільської ради                        Марія ГОСТЮК

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора