Боянська громада
Чернівецький район Чернівецька область

ПОЛОЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                       рішенням 15 сесії VІІІ скликання  

Боянської сільської ради  

від 13.12.2021 року № 9-15/21

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, культури, молоді та спорту

виконавчого комітету Боянської сільської ради

1.Загальні положення

       1.1 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Боянської сільської ради (далі – Відділ) утворюється Боянською сльською радою, підзвітний і підконтрольний Боянській  сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету Боянської сільської ради, сільському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

      1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, рішеннями Боянської сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

      1.3. Структура та чисельність Відділу, зміни до неї затверджується сільською радою. 

      1.4. Штатний розпис Відділу та зміни до нього затверджується сільським головою.

      1.5. Відділ реалізовує права і обов’язки Боянської сільської ради, як засновника, щодо управління закладами освіти.

     1.6. Відділ є підрозділом виконавчого комітету сільської ради, може мати власну, із своїм найменуванням не гербову печатку, та власні бланки.

     1.7. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється шляхом прийняття рішення Боянською сільською радою.

2. Мета відділу:

     2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності освіти для всіх, хто її потребує, забезпечення реалізації місцевої та державної політик з питань дітей, молоді та спорту, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Боянської територіальної громади.

3. Основні завдання, функції, обов’язки та права:

     3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

     3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики сільської ради у сферах освіти, фізичної культури, молоді та спорту на території Боянської громади;

     3.1.2. Забезпечує рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників освітнього процесу, спряє отриманню для населення громади якісних послуг в сфері освіти, фізичної культури і спорту;

     3.1.3. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  закладів та закладів фізкультурно-спортивної, музичної спрямованості;

    3.1.4. Забезпечує рівні умови розвиту освітніх закладів комунальної власності;

    3.1.5. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя, співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади;

    3.1.6. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що

відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;

    3.1.7. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Боянської сільської ради;

    3.1.8. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

    3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади;

    3.2.2. Забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань відділ реалізує наступні функції:

    3.3.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав громадян територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих цільових програм, надання населенню якісних послуг через мережу відповідних комунальних установ та закладів;

    3.3.2. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти;

    3.3.3. Сприяє організації фізкультурно-спортивних заходів серед широких

верств населення, в тому числі заходів, спрямованих на покращення фізичного

виховання дітей i молоді;

    3.3.4. Розробляє i подає на розгляд Боянської сільської ради пропозиції до

проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту.

     3.3.5. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту в громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

    3.3.6. Забезпечує виконання рішень Боянської сільської ради, виконавчого

комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

    3.3.7. Аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту на території Бояської громади, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє оптимізації мережі освітніх, молодіжних та спортивних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з потребами громадян;

    3.3.8. Визначає потребу в освітніх закладах усіх типів та подає пропозиції

до виконавчого комітету Боянської сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади;

    3.3.9. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, сприяє розвитку мережі гуртків позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу пов’язану з оздоровленням дітей та організацією їх дозвілля;

    3.3.10. Організовує харчування дітей малозахищених сімей у освітніх закладах за рахунок бюджету громади та залучених коштів;

    3.3.11. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у освітніх закладах, здійснення оздоровчих заходів;

    3.3.12. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

    3.3.13. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

     3.3.14. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у освітніх закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

    3.3.15. Сприяє виявленню та розвитку здібностей обдарованих дітей, координує роботу щодо організації на території громади відповідних конкурсів, олімпіад та інших творчих змагань серед учнів;

    3.3.16. Забезпечує участь дітей у спортивних, творчих, наукових тощо чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах;

    3.3.17. Організовує проведення засідань координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

      3.3.18. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу;

      3.3.19. Сприяє організації роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних

працівників, організовує їх атестацію відповідно до вимог законодавства про

освіту;

      3.3.20. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення, нагородження працівників освіти, культури та спорту;

     3.3.21. Здійснює координаційну роботу освітніх закладів, установ освіти, молоді та спорту, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу;

     3.3.22. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню освітніх закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем;

     3.3.23. Координує господарську діяльність освітніх, музичних, спортивних закладів Боянської сільської ради до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

     3.3.24. Координує роботу з питань дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах комунальної власності що віднесені до сфери повноважень відділу та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;

     3.3.25. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі освітніх закладів та закладів молодіжного і спортивного спрямування;

     3.3.26. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування освітніх закладів, закладів музичного, спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує фінансові звіти;

     3.3.27. Координує формування та використання закладами та установами освіти, мистецтва і спорту видатків загального та спеціального фондів бюджету громади, а також коштів, залучених закладами з інших джерел;

     3.3.30. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.4. Відділ має право:

      3.4.1. Залучати до розроблення місцевих молодіжних програм, програм розвитку освітньої галузі, фізичної культури і спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, відповідних експертів, молодіжних, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів тощо;

      3.4.2. Скликати сільські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників освітніх закладів  з питань, що належать до його компетенції.

      3.4.3. Вносити пропозиції щодо фінансування освітніх закладів, закладів музичного та спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету відповідної галузі громади;

     3.4.4. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з освітніми закладами, науковими установами інших країн, міжнародними організаціями, фондами за рішенням ради.

     3.4.5. Брати участь в утворенні та ліквідації освітніх закладів всіх форм власності.

4. Структура відділу:

     4.1. Штатний розпис Відділу затверджується сільським головою за пропозицією начальника Відділу відповідно до порядку складання та розгляду, затвердження;

     4.2. Працівники Відділу –  відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням сільськного голови.

     4.3. Відділу підпорядковані наступні заклади освіти, що знаходяться на території Боянської сільської ради: Боянський ліцей № 1; Боянський ліцей «Лідер»; Припрутська гімназія; Заклад дошкільної освіти «Лумініца»; Боянська школа мистецтв.

5. Система взаємодії відділу:

      5.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими

структурними підрозділами сільської ради, підприємствами, установами та

організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

6. Керівництво відділу:

     6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою відповідно до чинного трудового законодавства.

6.2. Начальник відділу:

     6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

     6.2.2. Несе відповідальність, передбачену чинним законодавством, за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань та реалізацію його повноважень;

    6.2.3. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі;

     6.2.4. Надає пропозиції сіьському голові щодо заохочення, притягнення до

дисциплінарної відповідальності, присвоєння рангів, призначення на посаду і

звільнення з посади працівників Відділу;

     6.2.5. Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів шодо реалізаціїї

норм антикорупційного законодавства;

     6.2.6. Звітує про роботу Відділу перед Боянською сільською радою, виконавчим комітетом та профільною постійною комісією ради не менше одного разу на рік, а на вимогу комісії чи половини складу депутатів у будь-який час;

     6.2.7. Вносить пропозиції для розгляду на засіданнях виконавчого комітету

Боянської сільської ради з питань, що належать до повноважень Відділу, розробляєпроекти відповідних рішень Боянської сільської ради та її виконавчого комітету;

    6.2.8. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

    6.2.9. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного

законодавства.

7. Фінансування діяльності відділу:

     7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Боянської сільської ради,

які виділені на його утримання.

    7.2. Джерелами фінансування Відділу є кошти бюджету Боянської сільської ради, інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

    7.3. Структура Відділу та чисельність працівників, фонд оплати праці затверджується рішенням Бояської сільської ради.

    7.4. Майно, яким користується Відділ, є комунальною власністю Боянської сільської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

8. Заключні положення

     8.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Боянської сільської ради у встановленому законом порядку.

    8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішеннями Боянської сілської ради.

 

Секретар сільської ради                                                                   Марія ГОСТЮК

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора